Bu arastırmanın amacı, bağlanma stillerinin çatısma çözüm biçimleri ve aldatma eğilimi üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolü olup olmadığını; ayrıca aldatma eğilimi ve çatısma yönetim biçimleri arasındaki iliskileri incelemektir.

Bu amaçla 145 kadın, 55 erkek olmak üzere 200 evli katılımcıyla yapılan analizler sonucunda, güvensiz bağlanma stiline sahip bireylerin, güvenli bağlanma stiline sahip olanlara ve erkeklerin kadınlara göre aldatma eğilimlerinin daha yüksek olduğu bulunmustur. Güvensiz bağlama stiline sahip olanların güvenlilere göre daha fazla olumsuz aktif ve olumsuz pasif çatısma yönetimine ve kadınların erkeklere göre daha fazla olumlu aktif çatısma yönetim biçimine yöneldikleri bulunmustur. Son olarak aldatma eğilimi ile olumsuz aktif çatısma yönetim biçimi arasında da anlamlı ve olumlu yönde iliskiye rastlanmıstır. Elde edilen bulgular literatür ısığında tartısılmıstır.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi – www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278

Bahar-2012 Cilt:11 Sayı:40 (205-219) Spring -2012 Volume:11 Issue:40

Makalenin tamamı için: http://www.esosder.org/index.php?sayfa=dergilist&sayi=40.0

http://www.esosder.org/dergi/40205-219.pdf